Obecné smluvní podmínky


1. Obecná ustanovení

1.1. Společností poskytující služby na adrese securedata.cz (dále jen jako „Společnost“), je společnost Barnsley s. r. o., IČ 079 67 926, sídlo společnosti registrováno na adrese Rezlerova 295/32, Petrovice, 109 00 Praha 10, Česká republika
1.2. Zákazníky jsou míněny fyzické či právnické osoby, které zakoupili služby na adrese securedata.cz.
1.3. Zákazníci se zavazují dodržovat tyto obecné smluvní podmínky


2. Služby

2.1. Služba Securedata.cz poskytuje svým zákazníkům úložiště na vzdáleném pevném disku za účelem ukládání/zálohování osobních dat.
2.2. Tato služba je určena výhradně pro osobní potřebu a nesmí být poskytována či přeprodávána třetím stranám.
2.3. Tato služba není cloudovým úložištěm či úložištěm pro sdílení souborů.
2.4. Zákazník nemůže rozesílat soubory, které umístil na serverech securedata.cz prostřednictvím veřejných odkazů či jiným způsobem.
2.5. Služba securedata.cz je přísně omezena uložením uživatelských dat na servery securedata.cz. Přístup k těmto informacím má výhradně uživatel a správce (centrum podpory) služby securedata.cz.
2.6. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti po jejich odsouhlasení uživatelem (musí být označeno zaškrtávací políčko Souhlasím se smluvními podmínkami) a po úhradě vybrané služby.
2.7. Po úspěšném ukončení platebního procesu budou veškeré informace potřebné k aktivaci služby (název FTP serveru, uživatelské jméno, heslo) zaslány na uvedený e-mail uživatele.
2.8. V případě technických či jiných problémů, kdy e-mail s potřebnými informacemi k aktivaci služby zákazník neobdržel, bude zákazník kontaktovat zákaznickou podporu securedata.cz na adrese (contact@securedata.cz).
2.9. V případě, že do 24 hodin od úspěšně provedené platby zákazník nekontaktuje zákaznickou podporu (contact@securedata.cz), je služba považována za plně poskytnutou a zákazník tímto odsouhlasil její obdržení v plném rozsahu.

3. Práva a povinnosti uživatele.

3.1. Informace, které uživatel dodá za účelem poskytnutí služby securedata.cz, musí být pravdivé, aktuální a úplné.
Uživatel se zavazuje používat službu securedata.cz výhradně pro svou osobní potřebu a zavazuje se nepředávat data třetím stranám.
3.3. Uživatel souhlasí, že nebude ukládat a stahovat ilegální data či data, která by mohla jakýmkoliv způsobem porušovat práva ostatních osob.
3.4. Správce služby securedata.cz si vyhrazuje právo sledovat a následně od uživatele požadovat smazání složky, ve které byly nalezeny soubory související s následujícím obsahem, nikoli však výlučně s ním, a to do 24 hodin od obdržení tohoto požadavku ze strany správce služby securedata.cz:

– soubory s výslovným sexuálním či pornografickým obsahem, materiál podněcující k násilí, nenávisti či rasismu;
– soubory, jejichž obsah může podněcovat k trestné činnosti či k porušení zákona;
– soubory, jejichž obsah může propagovat hnutí zaměřená k potlačování lidských práv a svobod;
– soubory, jejichž obsah může vyjadřovat nenávist vůči skupině osob, zvlášť pak vůči etnické skupině, rase, národnosti, náboženství či víře;
– soubory, jejichž obsah může obsahovat virus a/nebo jiné programy (kódy, skripty atd.);
– materiály obsahující informace k výrobě zbraní, výbušnin, zakázaných látek.

4. Uživatel je výhradně zodpovědný za obsah souborů umístěných na securedata.cz

5. Uživatel souhlasí, že jeho jednání za jakýchkoliv okolností neohrozí pověst internetové stránky, Společnosti a služby securedata.cz.

6. Práva a povinnosti Společnosti

6.1. V případě porušení pravidel pro použití služeb securedata.cz má Společnost právo pozastavit poskytování služeb uživateli bez nároku na náhradu již zaplacené částky.
6.2. Společnost má právo kdykoliv zabránit uživateli v ukládání dat, ale není povinna uživateli uvést důvod zákazu ukládat data.
6.3. Společnost nenese zodpovědnost za obsah dat, která uživatel nahraje. Pokud Společnost zjistí, že data, obsah a soubory mohou být nelegální či mohou porušovat tyto smluvní podmínky, má Společnost právo bez nutnosti jakéhokoliv vysvětlení tento obsah odstranit a uživatele, který tento obsah uložil, zablokovat.
6.4. Společnost nezálohuje data nahraná uživatelem. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody, které mohou vzniknout v důsledku neúplného uložení uživatelských dat či uvedení neúplných či nepravdivých informací ze strany uživatele.
6.5. Společnost má právo umístit na své webové stránky či zasílat uživateli marketingové nabídky informující uživatele o nových službách Společnosti. Společnost má taktéž právo používat různé marketingové aktivity zaměřené na upoutání zákazníků jakými jsou například, nikoliv však výlučně, reklamní odkazy na jiné webové stránky, bannery, informace o službě protectdata.cz na jiných webových stránkách, poskytování různých bonusů pro své zákazníky atd
6.6. Společnost má právo přidávat, měnit či odstraňovat jakékoliv z podporovaných a aktuálních tarifů bez povinnosti předem informovat uživatele. Současně však nebude již zaplacený tarif uživateli změněn až do konce období své platnosti.

7. Ukládání osobních údajů

7.1. V případě využití služby securedata.cz je Společnost povinna uvědomit uživatele a uživatel je povinen odsouhlasit uložení svých osobních údajů jako jsou: e-mail, IP adresa, datum a čas platby za poskytnutou službu, adresa, příjmení a jméno (na individuální žádost). Seznam uložených osobních údajů lze rozšířit či zúžit. Veškeré informace, které jsou předmětem zájmu uživatele, lze získat zpět na základě písemného požadavku adresovaného zákaznickému servisu služby securedata.cz

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Komunikace mezi uživatelem a Společností probíhá prostřednictvím e-mailu, Skype či interaktivního formuláře na webové stránce securedata.cz.
8.2. Společnost má právo tyto smluvní podmínky kdykoliv pozměnit. Aktuální verze smluvních podmínek se nachází na adrese: https://securedate.cz/user_agreemen.html